Podmienky používania webových stránok

Podmienky používania

 1. úvod
  1.1 Tieto zmluvné podmienky budú upravovať vaše používanie našej webovej stránky.
  1.2 Používaním našej webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami v plnom rozsahu;
  podľa toho, ak nesúhlasíte s týmito podmienkami alebo akoukoľvek ich časťou
  týchto obchodných podmienok, nesmiete používať našu webovú stránku.
  1.3 Ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke, odošlite akýkoľvek materiál na našu webovú stránku alebo použite
  ktorúkoľvek z našich webových služieb, požiadame vás o výslovný súhlas s týmito podmienkami
  podmienky.
 2. Upozornenie o autorských právach
  2.1
  Copyright (c) 5 rokov od prvej publikácie China Sourcing Agents International
  Corporation Limited.
  2.2 S výhradou výslovných ustanovení týchto obchodných podmienok:
  () my spolu s našimi poskytovateľmi licencií vlastníme a kontrolujeme všetky autorské práva a
  iné práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke a materiál na našej stránke
  webové stránky; a
  (B) všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke
  a materiál na našej webovej stránke je vyhradený.
 3. Povolenie na používanie webovej stránky
  3.1
  Môžeš:
  () prezeranie stránok z našej webovej stránky vo webovom prehliadači;
  (B) sťahovanie stránok z našej webovej lokality na ukladanie do vyrovnávacej pamäte vo webovom prehliadači;
  (C) tlačiť stránky z našej webovej stránky pre svoje osobné a nekomerčné použitie za predpokladu, že takáto tlač nie je systematická alebo nadmerná;
  (D) streamovať audio a video súbory z našej webovej stránky pomocou prehrávača médií
  na našej webovej stránke; a
  (E) používať služby našej webovej stránky prostredníctvom webového prehliadača,
  podľa ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.
  3.2 Pokiaľ to nie je výslovne povolené v časti 3.1 alebo v iných ustanoveniach týchto ustanovení
  zmluvných podmienok, nesmiete sťahovať žiadny materiál z našej webovej stránky
  alebo uložiť akýkoľvek takýto materiál do počítača.
  3.3 Našu webovú stránku môžete používať iba na svoje osobné a obchodné účely;
  našu webovú stránku nesmiete používať na žiadne iné účely.
  3.4 S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne povolené týmito zmluvnými podmienkami, nesmiete
  upravovať alebo inak upravovať akýkoľvek materiál na našej webovej stránke.
  3.5 Pokiaľ nevlastníte alebo neovládate príslušné práva na materiál, nesmiete:
  () znovu publikovať materiál z našej webovej stránky (vrátane zverejnenia na inej
  webové stránky);
  (B) predávať, prenajímať alebo licencovať materiál z našej webovej stránky;
  (C) verejne zobrazovať akýkoľvek materiál z našej webovej stránky;
  (D) využívať materiál z našej webovej stránky na komerčné účely; alebo
  (E) redistribuovať materiál z našej webovej stránky.
  3.6 Bez ohľadu na oddiel 3.5, môžete ďalej distribuovať náš newsletter v tlačenej podobe a
  elektronická forma akejkoľvek osobe.
  3.7 Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo obmedziť prístup na našu webovú stránku do oblastí
  našu webovú stránku a/alebo funkčnosť na našej webovej stránke. Môžeme napr.
  pozastaviť prístup na webovú stránku počas údržby servera alebo pri aktualizácii
  webová stránka. Nesmiete obchádzať alebo obchádzať, alebo sa pokúšať obchádzať resp
  bypass, akékoľvek opatrenia na obmedzenie prístupu na webovú stránku.
 4. Zneužitie webovej stránky
  4.1
  Nesmiete:
  () používať našu webovú stránku akýmkoľvek spôsobom alebo vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá spôsobuje alebo môže
  spôsobiť, poškodiť webovú stránku alebo znížiť výkon,
  dostupnosť, prístupnosť, integrita alebo bezpečnosť webovej stránky;
  (B) používať našu webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný, nezákonný, podvodný alebo
  škodlivé, alebo v súvislosti s akýmikoľvek nezákonnými, nezákonnými, podvodnými alebo
  škodlivý účel alebo činnosť;
  (C) hacknúť alebo inak narušiť našu webovú stránku;
  (D) skúmať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť našej webovej stránky bez nášho
  povolenie;
  (E) obchádzať akékoľvek autentifikačné alebo bezpečnostné systémy alebo procesy na alebo
  týkajúce sa našej webovej stránky;
  (F) používať našu webovú stránku na kopírovanie, ukladanie, hosťovanie, prenos, odosielanie, používanie, zverejňovanie alebo
  distribuovať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje (alebo je s ním spojený) akýkoľvek spyware,
  počítačový vírus, trójsky kôň, červ, keystroke logger, rootkit alebo iné
  škodlivý počítačový softvér;
  (G) neprimerane veľké zaťaženie zdrojov našej webovej lokality (vrátane
  šírka pásma, kapacita úložiska a kapacita spracovania);
  (H) dešifrovať alebo dešifrovať akúkoľvek komunikáciu odoslanú našou webovou stránkou alebo na ňu
  bez nášho povolenia;
  (I) vykonávať akékoľvek systematické alebo automatizované činnosti zhromažďovania údajov
  (vrátane, bez obmedzenia, zoškrabovania, dolovania údajov, extrakcie údajov a
  zber údajov) na našej webovej stránke alebo v súvislosti s ňou bez nášho vyjadrenia
  písomný súhlas;
  (J) pristupovať alebo inak interagovať s našimi webovými stránkami pomocou akéhokoľvek robota, pavúka alebo
  iné automatizované prostriedky, s výnimkou účelu vyhľadávacieho nástroja
  indexovanie;
  (K) používať našu webovú stránku inak ako prostredníctvom našich verejných rozhraní;
  (L) porušovať smernice uvedené v súbore robots.txt pre našu webovú stránku;
  (M) používať údaje zhromaždené z našej webovej stránky na akúkoľvek priamu marketingovú aktivitu
  (vrátane, bez obmedzenia, e-mailového marketingu, SMS marketingu,
  telemarketing a direct mailing); alebo
  (N) robiť čokoľvek, čo narúša bežné používanie našej webovej stránky.
  4.2 Údaje zhromaždené z našej webovej stránky nesmiete používať na kontaktovanie jednotlivcov,
  spoločnosti alebo iné osoby či subjekty.
  4.3 Musíte zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho
  webovej stránke alebo vo vzťahu k našej webovej stránke je pravdivý, presný, aktuálny, úplný a
  nezavádzajúci.
 5. Registrácia a účty
  5.1
  Môžete si zaregistrovať účet na našej webovej stránke vyplnením a
  odoslaním registračného formulára účtu na našej webovej stránke a kliknutím na
  overovací odkaz v e-maile, ktorý vám web pošle.
  5.2 Nesmiete dovoliť žiadnej inej osobe používať váš účet na prístup k
  Webové stránky.
  5.3 Musíte nás o tom okamžite písomne ​​informovať, ak sa o nich dozviete
  neoprávnené použitie vášho účtu.
  5.4 Na prístup na webovú stránku nesmiete použiť účet žiadnej inej osoby
  máte na to výslovné povolenie tejto osoby.
 6. Prihlasovacie údaje používateľa
  6.1
  Ak si zaregistrujete účet na našej webovej stránke, budete vyzvaní, aby ste si vybrali a
  užívateľské meno a heslo.
  6.2 Vaše ID používateľa nesmie byť zavádzajúce a musí byť v súlade s obsahom
  pravidlá stanovené v oddiele 9; nesmiete použiť svoj účet alebo ID používateľa pre alebo v
  spojenie s vydávaním sa za akúkoľvek osobu.
  6.3 Svoje heslo musíte uchovávať v tajnosti.
  6.4 Musíte nás o tom okamžite písomne ​​informovať, ak sa o nich dozviete
  zverejnenie vášho hesla.
  6.5 Ste zodpovedný za akúkoľvek aktivitu na našej webovej stránke, ktorá vznikne v dôsledku akéhokoľvek zlyhania
  uchovávať vaše heslo v tajnosti a môže byť braný na zodpovednosť za akékoľvek straty
  vyplývajúce z takéhoto zlyhania.
 7. Zrušenie a pozastavenie účtu
  7.1
  Môžeme:
  () pozastaviť svoj účet;
  (B) Zrušiť svoj účet; a/alebo
  (C) upraviť podrobnosti o svojom účte,
  kedykoľvek podľa nášho vlastného uváženia s upozornením alebo bez neho.
  7.2 Účet zvyčajne zrušíme, ak zostane nepoužívaný nepretržite
  48 mesiacov.
  7.3 Svoj účet na našej webovej stránke môžete zrušiť pomocou ovládacieho panela účtu
  na webových stránkach.
 8. Naše práva na používanie vášho obsahu
  8.1
  V týchto podmienkach „váš obsah“ znamená všetky diela a materiály
  (vrátane, bez obmedzenia, komentárov, textu, grafiky, obrázkov, zvuku
  materiál, video materiál, audio-vizuálny materiál a súbory), ktoré odošlete
  nami alebo na našej webovej stránke na zverejnenie, spracovanie alebo prenos prostredníctvom našej stránky
  Webové stránky.
  8.2 Udeľujete nám celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu
  používať, reprodukovať, uchovávať, prispôsobovať, publikovať, prekladať a distribuovať váš obsah
  v akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich médiách.
  8.3 Udeľujete nám právo na sublicencovanie práv licencovaných podľa časti 8.2.
  8.4 Udeľujete nám právo podať žalobu za porušenie práv
  s licenciou podľa časti 8.2.
  8.5 Týmto sa v maximálnej miere vzdávate všetkých svojich morálnych práv na váš obsah
  v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi; a toto všetko zaručujete a zastupujete
  sa v maximálnej miere vzdali iných morálnych práv vo vašom obsahu
  povolené platnými zákonmi.
  8.6 Svoj obsah môžete upravovať v rozsahu povolenom pomocou úprav
  funkcie sprístupnené na našej webovej stránke.
  8.7 Bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva podľa týchto podmienok, ak ste
  akýmkoľvek spôsobom porušíme akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok, alebo ak my
  dôvodné podozrenie, že ste v niektorom z týchto podmienok porušili
  môžeme odstrániť, zrušiť zverejnenie alebo upraviť akýkoľvek alebo celý váš obsah.
 9. Pravidlá pre váš obsah
  9.1
  Zaručujete a vyhlasujete, že váš obsah bude v súlade s týmito podmienkami
  podmienky.
  9.2 Váš obsah nesmie byť nezákonný alebo nezákonný, nesmie porušovať práva žiadnej osoby
  zákonné práva, a nesmie byť spôsobilý viesť k súdnemu konaniu proti žiadnemu
  osoba (v každom prípade v akejkoľvek jurisdikcii a podľa akéhokoľvek platného práva).
  9.3 Váš obsah a používanie vášho obsahu nami v súlade s týmito
  zmluvné podmienky, nesmú:
  () byť urážlivý alebo zlomyseľne falošný;
  (B) byť obscénny alebo neslušný;
  (C) porušovať akékoľvek autorské právo, morálne právo, právo na databázu, právo na ochrannú známku,
  právo na dizajn, právo na predaj alebo iné právo duševného vlastníctva;
  (D) porušovať akékoľvek právo na dôvernosť, právo na súkromie alebo právo na údaje
  ochrannú legislatívu;
  (E) predstavujú nedbalú radu alebo obsahujú akékoľvek nedbalé vyhlásenie;
  (F) predstavujú podnecovanie k páchaniu trestného činu, návod na
  spáchanie trestného činu alebo propagácia trestnej činnosti;
  (G) byť pohŕdaním akýmkoľvek súdom alebo porušením akéhokoľvek súdneho príkazu;
  (H) porušovať zákony o rasovej alebo náboženskej nenávisti alebo diskriminácii;
  (I) byť rúhavý;
  (J) porušovať zákon o úradnom tajomstve;
  (K) porušovať akýkoľvek zmluvný záväzok voči akejkoľvek osobe;
  (L) zobrazovať násilie explicitným, názorným alebo bezdôvodným spôsobom;
  (M) byť pornografický, obscénny, sugestívny alebo sexuálne explicitný;
  (N) byť nepravdivé, nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce;
  (O) pozostávajú alebo obsahujú akékoľvek pokyny, rady alebo iné informácie, ktoré
  môže byť ovplyvnené a mohlo by, ak by sa na ne pôsobilo, spôsobiť ochorenie, zranenie alebo
  smrť alebo akákoľvek iná strata alebo škoda;
  (P) predstavujú spam;
  q) byť urážlivý, klamlivý, podvodný, ohrozujúci, urážlivý, obťažujúci,
  protispoločenské, hrozivé, nenávistné, diskriminačné alebo poburujúce; alebo
  (R) spôsobiť nepríjemnosti, nepríjemnosti alebo zbytočnú úzkosť akejkoľvek osobe.
 10. Obmedzené záruky
  10.1
  Nezaručujeme ani neprehlasujeme:
  () úplnosť alebo presnosť informácií zverejnených na našej stránke
  webové stránky;
  (B) že materiál na webovej stránke je aktuálny;
  (C) že webová stránka bude fungovať bezchybne; alebo
  (D) že webová lokalita alebo akákoľvek služba na webovej lokalite zostane dostupná.
  10.2 Vyhradzujeme si právo prerušiť alebo zmeniť ktorúkoľvek alebo všetky naše webové služby,
  a prestať zverejňovať našu webovú stránku kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez
  upozornenie alebo vysvetlenie; a uložiť v rozsahu, ktorý je výslovne uvedený inak
  týchto obchodných podmienok, nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu resp
  inú platbu pri prerušení alebo zmene akýchkoľvek služieb webovej stránky,
  alebo ak prestaneme zverejňovať webovú stránku.
  10.3 V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a podľa oddielu
  11.1 vylučujeme všetky vyhlásenia a záruky týkajúce sa predmetu
  záležitosti týchto podmienok, našej webovej stránky a používania našej webovej stránky.
 11. Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti
  11.1
  Nič v týchto zmluvných podmienkach nebude:
  () obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb v dôsledku toho
  nedbanlivosť;
  (B) obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie informácií;
  (C) obmedziť akékoľvek záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných predpisov
  právo; alebo
  (D) vylúčiť akékoľvek záväzky, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.
  11.2 Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti uvedené v tejto časti 11 a
  inde v týchto podmienkach:
  () podliehajú časti 11.1; a
  (B) riadia všetky záväzky vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace
  k predmetu týchto obchodných podmienok vrátane záväzkov
  vyplývajúce zo zmluvy, z deliktu (vrátane nedbanlivosti) a za porušenie
  zákonná povinnosť, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak
  týchto obchodných podmienok.
  11.3 V rozsahu, v akom naša webová lokalita a informácie a služby na našej
  webové stránky sú poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za prípadnú stratu resp
  poškodenie akejkoľvek povahy.
  11.4 Nenesieme voči vám zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z akejkoľvek udalosti
  alebo udalosti mimo našej primeranej kontroly.
  11.5 Nenesieme voči vám zodpovednosť za žiadne obchodné straty, vrátane
  (bez obmedzenia) stratu alebo poškodenie zisku, príjmu, príjmu, použitia,
  výroba, predpokladané úspory, obchod, zmluvy, obchodné príležitosti
  alebo dobrej vôle.
  11.6 Nenesieme voči vám zodpovednosť za stratu alebo poškodenie akýchkoľvek údajov,
  databázy alebo softvéru.
  11.7 Nenesieme voči vám zodpovednosť za žiadne špeciálne, nepriame alebo následné
  stratu alebo poškodenie.
  11.8 Súhlasíte s tým, že máme záujem obmedziť našu osobnú zodpovednosť
  úradníkov a zamestnancov a so zreteľom na tento záujem beriete na vedomie
  že sme subjekt s ručením obmedzeným; súhlasíte s tým, že žiadne neprinesiete
  osobne si nárokovať voči našim úradníkom alebo zamestnancom v súvislosti s akýmikoľvek stratami
  trpíte v súvislosti s webovou stránkou alebo týmito podmienkami (toto
  samozrejme neobmedzí ani nevylúči zodpovednosť subjektu s ručením obmedzeným
  za činy a opomenutia našich úradníkov a zamestnancov).
 12. Porušenie týchto podmienok
  12.1
  Bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva podľa týchto podmienok, ak ste
  akýmkoľvek spôsobom poruší tieto podmienky alebo ak máme dôvodné podozrenie
  že ste akýmkoľvek spôsobom porušili tieto zmluvné podmienky, môžeme:
  () poslať vám jedno alebo viac formálnych upozornení;
  (B) dočasne pozastaviť váš prístup na našu webovú stránku;
  (C) trvalo vám zakázať prístup na našu webovú stránku;
  (D) blokovať počítačom používajúcim vašu IP adresu prístup na našu webovú stránku;
  (E) kontaktujte niektorého alebo všetkých poskytovateľov internetových služieb a požiadajte o to
  blokujú váš prístup na naše webové stránky;
  (F) začať voči vám právne kroky, či už pre porušenie zmluvy resp
  inak; a/alebo
  (G) pozastaviť alebo odstrániť svoj účet na našej webovej stránke.
  12.2 Kde pozastavíme alebo zakážeme alebo zablokujeme váš prístup na našu webovú stránku alebo jej časť
  našej webovej stránky, nesmiete podniknúť žiadne kroky na obchádzanie takéhoto pozastavenia resp
  zákaz alebo blokovanie (vrátane, bez obmedzenia, vytvárania a/alebo používania a
  iný účet).
 13. Zmena
  13.1 Tieto zmluvné podmienky môžeme z času na čas revidovať.
  13.2 Revidované podmienky sa vzťahujú na používanie našej webovej stránky od
  dátum zverejnenia upravených obchodných podmienok na webovej stránke,
  a týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv, o ktorých by ste inak mohli byť informovaní, alebo
  vyjadriť súhlas s revíziami týchto podmienok.
  13.3 Ak ste vyjadrili svoj výslovný súhlas s týmito podmienkami, my
  požiada o váš výslovný súhlas s akoukoľvek revíziou týchto podmienok a
  podmienky; a ak nedáte svoj výslovný súhlas s upravenou verziou
  zmluvných podmienok v takom období, ktoré môžeme určiť, zakážeme resp
  odstráňte svoj účet na webovej lokalite a musíte ju prestať používať.
 14. Priradenie
  14.1 Týmto súhlasíte s tým, že môžeme postúpiť, previesť, zadať subdodávku alebo inak
  zaoberať sa našimi právami a/alebo povinnosťami podľa týchto obchodných podmienok.
  14.2 Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete postúpiť, previesť, uzavrieť subdodávky
  alebo inak riešiť akékoľvek z vašich práv a/alebo povinností vyplývajúcich z týchto práv
  podmienky.
 15. Deliteľnosť
  15.1 Ak niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok určí ktorýkoľvek súd resp
  iný príslušný orgán byť nezákonný a/alebo nevykonateľný, ten druhý
  ustanovenia budú naďalej v platnosti.
  15.2 V prípade akéhokoľvek nezákonného a/alebo nevymožiteľného ustanovenia týchto podmienok
  by bolo zákonné alebo vykonateľné, ak by bola časť vymazaná, táto časť bude
  sa bude považovať za vymazané a zvyšok ustanovenia zostane v platnosti.
 16. Práva tretích strán
  16.1
  Zmluva podľa týchto podmienok je v náš aj váš prospech
  úžitok a nie je určený na prospech alebo vymáhanie treťou stranou.
  16.2 Výkon práv zmluvných strán zo zmluvy podľa týchto podmienok a
  podmienok nepodlieha súhlasu žiadnej tretej strany.
 17. Celá dohoda
  17.1
  S výhradou časti 11.1 tieto zmluvné podmienky spolu s našimi
  zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie tvoria celú dohodu medzi vami
  a nami v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky a nahradí všetky predchádzajúce
  zmluvy medzi vami a nami v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky.
 18. Zákon a právomoc
  18.1
  Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s nimi
  s hongkonským právom.
  18.2 Akékoľvek spory týkajúce sa týchto podmienok budú predmetom
  výlučná právomoc súdov Hongkongu.
 19. Štatutárne a regulačné zverejnenia
  19.1
  Sme zaregistrovaní v Obchodnom registri (Hong Kong); môžete nájsť
  online verzia registra na https://www.icris.cr.gov.hk/csci/ a naša
  registračné číslo je 2871085.
  19.2 Podliehame Hongkongskej vyhláške o spoločnostiach, na ktorú dohliada
  Základný zákon Hong Kongu.
  19.3 Sme registrovaní ako spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodnou spoločnosťou v Hong Kongu
  a podliehajú základnému zákonu v Hongkongu, ktorý možno nájsť na adrese
  https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/index.html.
  19.4 Prihlasujeme sa k Kódexu správania: Kapitola 622 zákonov Hongkongu,
  do ktorej je možné nahliadnuť elektronicky na adrese
  https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap622.
 20. Naše podrobnosti
  20.1
  Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Electric Mobility Limited.
  20.2 Sme registrovaní v Hong Kongu pod registračným číslom 2871085 a naše
  sídlo je na Byt /RM 510, 5/F, Wayson Commercial Building, 28
  Connaught Road West, SheungWan, Hong Kong.
  20.3 Naše hlavné miesto podnikania je na Flat /RM 510, 5/F, Wayson Commercial
  Budova, 28 Connaught Road West, SheungWan, Hong Kong.
  20.4 Môžete nás kontaktovať:
  () poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu;
  (B) pomocou kontaktného formulára našej webovej stránky; alebo
  (C) e-mailom pomocou e-mailovej adresy zverejnenej na našom webe.

Prejdite na začiatok
chyba: Obsah je chránený !!